• Dla wszystkich posiadaczy kotłów marki TORUS przygotowaliśmy specjalną ofertę rabatową.

   

  promocja

 • Negocjuj
 • ARCA
 • Wolf
 • AIR
 • Double V Systemy Pomp Ciepła Sp. z o.o.

  www.doublev.pl

5 Lat Gwarancji

Szczegółowe warunki 5-letniego okresu gwarancji udzielanego dla urządzeń grzewczych Wolf GmbH zakupionych u Autoryzowanych Partnerów Handlowych przez Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o.

 

5 letni okres gwarancji dotyczy wyłącznie urządzeń grzewczych produkcji Wolf GmbH z Niemiec rozprowadzanych przez firmę Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. oraz przez jej sieć dystrybutorów na terenie Polski. Gwarantem urządzeń jest Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o., która świadczy serwis gwarancyjny urządzeń poprzez współpracujące w tym zakresie uprawnione firmy należące do sieci Wolf Serwis Firmowy (WSF).

Gwarantuje się, że urządzenie jest pozbawione wad produkcyjnych i konstrukcyjnych.
Okres gwarancji liczony jest od:

 • daty pierwszego uruchomienia dokonanego w terminie 6 miesięcy od daty zakupu albo
 • od daty zakupu jeżeli uruchomienie miało miejsce później niż 6 miesięcy od daty zakupu.

Podstawowy okres gwarancji wynosi 1 rok, przy czym gwarancja ulega wydłużeniu o kolejny rok do maksymalnie 5 lat dla urządzeń techniki grzewczej po każdym corocznym serwisie okresowym.

Maksymalny okres gwarancji na urządzenia Wolf GmbH zakupione poprzez autoryzowanych partnerów wynosi łącznie do 5 lat dla techniki grzewczej.

Urządzenia zakupione z innych źródeł niż bezpośrednio od Autoryzowanych Dystrybutorów Spółki określonych powyżej, nie podlegają niniejszej gwarancji.

Kupujący urządzenie winien zgłosić zamiar skorzystania z programu gwarancyjnego poprzez WSF, który odsyła do Wolf – Technika Grzewcza Sp. z o.o. prawidłowo wypełniony protokół pierwszego uruchomienia. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest pełne podanie danych kontaktowych umożliwiających coroczne informowanie przez Wolf – Technika Grzewcza Sp. z o.o. lub upoważnione przez Wolf – Technika Grzewcza Sp. z o.o. podmioty o konieczności wykonania okresowego sprawdzenia sprzętu przez Wolf Serwis Firmowy. Kupujący tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zbieranych jedynie w tym celu oraz ma możliwość ich usunięcia i modyfikowania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Usunięcie danych osobowych przetwarzanych w celach prowadzenia programu gwarancyjnego pociąga za sobą utratę praw wynikających z gwarancji.


Warunkiem koniecznym do ww. wydłużenia okresu gwarancji jest:

 • wykonanie bezpłatnego uruchomienia urządzenia poprzez Wolf Serwis Firmowy (zakres czynności oraz uwagi na stronie „Zakres pierwszego uruchomienia” niniejszej gwarancji)
 • coroczny obowiązkowy przegląd konserwacyjny w okresie trwania gwarancji wykonany przez Wolf Serwis Firmowy (WSF), wydłużający gwarancję maksymalnie do 5 lat.

Adresy dostępne są na stronie internetowej www.wolf-heiztechnik.pl
Uprawnionym z tytułu gwarancji jest Klient, na którego zlecenie urządzenie zostało zamontowane i uruchomione.

 

 

Warunki Gwarancji

 

§ 1

Gwarancja obejmuje prawo do bezpłatnego usunięcia usterek urządzenia wynikających z wad produkcyjnych lub konstrukcyjnych. 
Termin usunięcia usterki ustalony zostanie pomiędzy Wolf Serwis Firmowy, a uprawnionym z gwarancji.
Warunkiem uzyskania świadczeń gwarancyjnych jest:

 1. zgłoszenie usterki w terminie do 48 godzin od jej wystąpienia,
 2. okazanie poprawnie i całkowicie wypełnionej karty gwarancyjnej,
 3. terminowe wykonanie przeglądu serwisowego, potwierdzone pieczątką wbitą w polu „Daty przeglądów serwisowych, pieczątka 
  i podpis WSF” niniejszej gwarancji stanowiące dowód przedłużenia opieki gwarancyjnej na kolejny rok,
 4. używanie urządzenia zgodnie z przeznaczeniem, zaleceniami producenta i instrukcją obsługi.

§ 2

Gwarancja obejmuje wszystkie urządzenia wyprodukowane przez firmę Wolf GmbH zakupione poprzez autoryzowanych dystrybutorów Wolf – Technika Grzewcza Sp. z o.o. W przypadku kotłów grzewczych zastosowana musi być oryginalna automatyka firmy Wolf GmbH.

§ 3

Wszelkie roszczenia gwarancyjne przysługują tylko uprawnionemu z gwarancji, u którego dokonano pierwszego uruchomienia 
urządzenia poprzez autoryzowany serwis Wolf Serwis Firmowy (WSF).

§ 4

Gwarant nie jest odpowiedzialny wobec uprawnionego z gwarancji za zniszczenie, utratę lub uszkodzenie urządzenia nie wynikłe 
z wady produkcyjnej lub konstrukcyjnej.

§ 5

Gwarancja obejmuje prawo do bezpłatnego usunięcia usterek urządzenia, jednak nie obejmuje innych poniesionych strat.

§ 6

Wolf Serwis Firmowy jest niezależnym podmiotem gospodarczym, z którym gwarant współpracuje w oparciu o umowę świadczenia usług WSF i za działania którego nie ponosi odpowiedzialności. Wszystkie zastrzeżenia dotyczące pracy WSF należy zgłaszać pisemnie na adres e-mail: wsf@wolf-heiztechnik.pl

§ 7

Części i urządzenia, które gwarant wymienił w ramach gwarancji stają się jego własnością.

§ 8

Odbierając i podpisując kartę gwarancyjną należy sprawdzić zgodność numeru urządzenia z wpisanym na karcie gwarancyjnej. 
Kartę gwarancyjną oraz fakturę zakupu przechowywać do udostępnienia serwisowi w chwili wystąpienia awarii. Niespełnienie przez Kupującego jakiegokolwiek warunku gwarancji uniemożliwia skorzystanie z ochrony gwarancyjnej.

§ 9

Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
 

 

 

Gwarancja nie obejmuje

 

§ 1

Gwarancją nie są objęte urządzenia:

 1. które nie zostały uruchomione lub serwisowane w okresie gwarancyjnym przez Wolf Serwis Firmowy lub dokonano w nich zmian przez osoby nieupoważnione,
 2. które nie posiadają prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej, w szczególności jeżeli numer seryjny urządzenia i zamieszczony w karcie gwarancyjnej nie są zgodne.

§ 2

Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia spowodowane:

 1. eksploatacją niezgodą z instrukcją, zaleceniami producenta, zasadami bezpieczeństwa, BHP i P-pożarowymi,
 2. zewnętrznymi czynnikami mechanicznymi,
 3. niewłaściwym rodzajem prądu, spadkami napięć i przepięciami instalacji elektrycznej,
 4. niewłaściwym rodzajem, złą jakością lub ciśnieniem paliwa
 5. niewłaściwym doborem, niewłaściwą regulacją zastosowanego palnika,
 6. zanieczyszczeniami w powietrzu do spalania,
 7. jakością wody niezgodną z instrukcją do napełniania i uzupełniania instalacji,
 8. zastosowanie obcych, innych elementów automatyki sterującej niż zalecana przez producenta,
 9. brakiem odpowiednich filtrów lub elementów zabezpieczających jak np. zawory bezpieczeństwa,
 10. nieprawidłowym ciągiem kominowym,
 11. korozją, odbarwieniami, itp.,
 12. podłączeniem do grożącej zamrożeniem bądź niesprawnej instalacji,
 13. innymi, nie powstałymi z winy producenta czynnikami.

§ 3

Gwarancja nie obejmuje szybko zużywających się w sposób naturalny części jak np: dysze, uszczelki, elektrody, filtry, sprzęgła pomp paliwowych, bezpieczniki elektryczne, anody magnezowe.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl